Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van Betaalbarestemmen.nl

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Betaalbarestemmen.nl gevestigd
aan de Steeneik 9, 7325 HE te Apeldoorn
Telefoonnummer: 055-5777102
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: info@betaalbarestemmen.nl
KvK. Veluwe en Twente 51 17 02 72
Btw-identificatienummer NL101149244B02

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1-1 De bepalingen van de leveringsvoorwaarden van Betaalbarestemmen.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Betaalbarestemmen.nl en alle tussen Betaalbarestemmen.nl en een opdrachtgever gesloten overeenkomsten ter zake van levering van diensten en/of producten door Betaalbarestemmen.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1-2 In de voorwaarden wordt onder productie verstaan alle concepten, teksten, stemvoorstellen, opnames en postproducties die ten aanzien van de door Betaalbarestemmen.nl uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 3 – Aanbiedingen

1-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij aanvragen verstrekte gegevens.
1-2 Offertes en opgegeven termijnen kunnen te allen tijde worden herroepen indien Betaalbarestemmen.nl voor de opgaaf het volledige op te nemen script, de vertaalde tekst of de te bewerken audio nog niet heeft kunnen inzien/horen, of indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Prijsopgaven en termijnen kunnen ook worden herroepen indien werkzaamheden van Betaalbarestemmen.nl afwijken van hetgeen door opdrachtgever initieel is aangegeven.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Betaalbarestemmen.nl langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever zijn aanvaarding intrekken.
4.3 Betaalbarestemmen.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Betaalbarestemmen.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.4 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het afgesproken doel en medium te gebruiken. Indien de opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is Betaalbarestemmen.nl gerechtigd een navordering te factureren volgens het actuele tarief van Betaalbarestemmen.nl

Artikel 5 – Tarieven.

5.1 Voor alle producties voor web-video/bedrijfsfilm, E-learnings, voice-mails, regionale en landelijke radio en TV commercials, hanteert Betaalbarestemmen.nl standaard prijzen tenzij anders is aangegeven. De opdrachtgever is zich er te allen tijde van bewust dat Betaalbarestemmen.nl hierin afhankelijk is van haar
stemacteurs. Betaalbarestemmen.nl probeert naar beste weten en kunnen, en met de nodige deskundigheid, de scherpste prijs uit-te-onderhandelen. Echter, de prijsopgave van de voice-over is leidend.
5.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
5.3 Prijzen zijn gebaseerd op opnames en nabewerking in de geluidsstudio van de voice-over of de studio van Betaalbare stemmen.nl in Apeldoorn. Bij opname op een afwijkende locatie gelden andere prijzen.
5.4 De prijzen zijn gebaseerd op opnames per script en per productietype. In het geval er meerdere scripts ingesproken worden voor 1 project door dezelfde voice-over behoudt Betaalbarestemmen.nl zich het recht voor een prijsopgave op te vragen bij de desbetreffende stemacteur.
5.5 De tarieven zijn gebaseerd op het gebruiksrecht met een geldigheid voor een periode van 12 maanden. Na 12 maanden geldt een repeat fee van 50% per jaar.
Opdrachtgever heeft meldingsplicht tot bekendmaking van herhalingsgebruik na het eerste jaar.

Artikel 6 – Levering- c.q. opleveringstermijnen

6.1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden niet als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Betaalbarestemmen.nl schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor
Betaalbarestemmen.nl zijn om producties te leveren of werkzaamheden ter hand te nemen.
6.2 Wanneer bestelde producties, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn, niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die producties voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
6.3 Opgegeven (op)leveringstermijnen gaan pas lopen nadat gebleken is dat de aangewezen stemacteur beschikbaar is en dit aan opdrachtgever is bevestigd.
6.4 Een stemacteur is te allen tijde in de gelegenheid een productie te weigeren zonder daarvoor een geldige reden op te hoeven geven.

Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever zal alles doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige adequate uitvoering en levering van een opdracht door Betaalbarestemmen.nl mogelijk te maken. Opdrachtgever verleent hiertoe zijn volledige medewerking, inclusief het direct bij aanvang van de opdracht of bij eerste mogelijkheid verstrekken
van alle relevante instructies en het aanleveren van alle benodigde en/of relevante audio-bestanden, correcte scripts, begeleidende documentatie, audio-guides en tone-of-voice. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle vertraging en meerkosten indien hij hierin, geheel of gedeeltelijk, in gebreke blijft.

Artikel 8 – Afwerking

8.1 Geringe afwijkingen bij stemgeluid, opnameniveau, tijdsduur enz. geven geen reden tot afkeuring.
8.2 Teksten en/of instructies, van een opdrachtgever, worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.
8.3. Bij re-takes op uitspraak, tone of voice of een scriptaanpassing streeft Betaalbarestemmen.nl ernaar om dezelfde kwaliteit audio te leveren als de originele audio. Betaalbarestemmen.nl kan echter niet de volledige garantie geven dat de
audio exact hetzelfde zal klinken als de originele audio.
Artikel 9 – Geleverde productie
9.1 De geleverde audio wordt ingesproken in de geluidsstudio van de desbetreffende voice-over of de studio van Betaalbare stemmen.nl in Apeldoorn. Betaalbarestemmen.nl is gehouden kwaliteit van de audio te leveren naar beste kunnen.
9.2 Opdrachtgever heeft vijf werkdagen, na oplevering van de productie, de tijd om een gratis re-take aan te vragen bij Betaalbarestemmen.nl. Betaalbarestemmen.nl dient hierover schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte te worden gebracht. Bovenstaande geldt uitsluitend indien de opname niet voldoet aan de gebriefde uitspraak of intonatie in de productie. Na het verstrijken van deze termijn wordt de productie als geaccepteerd beschouwd door de opdrachtgever en/of behoudt Betaalbarestemmen.nl zich het recht voor om hierna een gereduceerd tarief in rekening te brengen aan de opdrachtgever voor het inspreken van een re-take. Na 14 dagen behoudt Betaalbarestemmen.nl zich het recht voor om de re-take te beschouwen als een nieuw project, waarbij het normale tarief wordt gehanteerd.
9.3 Wanneer bij een opnamesessie in de geluidsstudio de klant aanwezig was, vervalt het recht op een gratis re-take. De gratis re-take vervalt ook wanneer de voice-over op locatie inspreekt en niet in zijn/haar eigen geluidsstudio of de studio van Betaalbare stemmen.nl in Apeldoorn.
9.4 Wijzigingen op de gebriefde tekst en tone-of-voice, die hogere kosten veroorzaken, worden doorberekend aan de opdrachtgever. Dit is ook het geval als er een auditie of casting vanuit Betaalbarestemmen.nl heeft plaatsgevonden.
9.5 Betaalbarestemmen.nl levert, tenzij anders overeengekomen, de audio altijd netjes ge-edit. Dus zonder ademhalingen, klikjes, plopjes etc. Tevens wordt de audio na-bewerkt met gewenste compressie.

Artikel 10 – Wijziging van de opdracht

10.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, (dus in de tekst), door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop de prijsopgave is gebaseerd, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Opdrachtgever is ervan bewust dat een nieuwe opnamesessie hogere kosten met zich meebrengt als er sprake is van een wijziging van de opdracht.
10.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Betaalbarestemmen.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
10.3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Betaalbarestemmen.nl wordt overschreden.

Artikel 11 – Annuleren

11.1 Indien een opdrachtgever de overeengekomen opdracht annuleert en/of de producties weigert af te nemen, is hij verplicht, de door Betaalbarestemmen.nl reeds ingeschakelde stemacteurs, casting- en studiokosten, te betalen en is hij jegens Betaalbarestemmen.nl gehouden tot het volledig vergoeden van het reeds gepresteerde.

Artikel 12 – Uitbesteden aan derden

Opdrachtgever machtigt Betaalbarestemmen.nl om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde op een door Betaalbarestemmen.nl gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 13 – Kosten verzending

De verzending geschiedt op de door Betaalbarestemmen.nl aangegeven wijze. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14 – Reclameren

14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk, c.q. de producties, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Betaalbarestemmen.nl terstond schriftelijk of elektronisch op de hoogte te brengen.
14.2 Indien de opdrachtgever Betaalbarestemmen.nl niet binnen vijf werkdagen, na de dag van de levering c.q. oplevering, wijst op gebreken die bij grondig onderzoek zouden zijn opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
14.3 Betaalbarestemmen.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14.4 Betaalbarestemmen.nl moet bij geschillen te allen tijde in de gelegenheid gesteld worden het geschil op te lossen voordat er sprake is van een schadestelling of annulering.
14.5 Indien de reclamatie naar het oordeel van Betaalbarestemmen.nl gegrond is, zal Betaalbarestemmen.nl de geleverde producties gratis vervangen na retourontvangstvan de origineel geleverde productie.

Artikel 15

15.1 Zolang Betaalbarestemmen.nl geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde producties eigendom van Betaalbarestemmen.nl
15.2 Betaalbarestemmen.nl heeft het recht deze producties terug te vorderen en tot zich te nemen indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of er beslag op de producties wordt gelegd.
15.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producties, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van Betaalbarestemmen.nl is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde exclusief BTW van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
16.2 Betaalbarestemmen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten welke door opdrachtgever buiten de overeenkomst worden gemaakt, waaronder het inhuren van een extra editor.
16.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van het aan te leveren materiaal. Betaalbarestemmen.nl is niet aansprakelijk voor dubbelzinnigheid en onvolledigheid van de ter beschikking gestelde audio-guides, video’s, gegevens en/of verstrekte instructies, in de ruimste zin van het woord, door de opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart tevens dat door de uitvoering van de opdracht van het ter beschikking gestelde geen intellectueel eigendomsrecht van derden worden aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden en vrijwaart Betaalbarestemmen.nl tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.
16.4 De beoordeling van de vraag of het gebruik van de in te spreken tekst of de door Betaalbarestemmen.nl geleverde audio of nabewerking daarvan bepaalde risico’s behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Betaalbarestemmen.nl tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
16.5 Betaalbarestemmen.nl is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van deelnemers of opdrachtgever. Tevens is Betaalbarestemmen.nl niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten en informatie.

Artikel 17- Intellectuele eigendomsrechten

17.1 Op alle door Betaalbarestemmen.nl verstrekte concepten, teksten, stemvoorstellen enz. behoudt Betaalbarestemmen.nl zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan met Betaalbarestemmen.nl haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
17.2 Betaalbarestemmen.nl is gerechtigd een navordering te factureren volgens het actuele tarief van Betaalbarestemmen.nl indien de opdrachtgever het door Betaalbarestemmen.nl geleverde product voor een ander productietype, medium, nieuw project of derden gaat gebruiken.
17.3 Indien de opdrachtgever in strijd met het bepaalde onder 1, 2 en 4 van dit artikel handelt, is hij aan Betaalbarestemmen.nl een boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere handeling, onverminderd het recht van Betaalbarestemmen.nl om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
17.4 Indien de opdrachtgever wenst, dat Betaalbarestemmen.nl bij haar werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden dan garandeert opdrachtgever dat hij over de benodigde (auteurs)rechten beschikt.
17.5 Opdrachtgever vrijwaart Betaalbarestemmen.nl van alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten ten aanzien van de door de opdrachtgever gebruikte
muziekwerken en opnames van muziekwerken.
17.6 Voorts vrijwaart opdrachtgever Betaalbarestemmen.nl van alle vorderingen die derden instellen wegens de uitoefening door Betaalbarestemmen.nl van de haar ingevolge de opdrachtgever ter beschikking gestelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal aan Betaalbarestemmen.nl alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor Betaalbarestemmen.nl voortvloeien uit deze vorderingen.
17.7 Indien in het door Betaalbarestemmen.nl vervaardigde en geleverde product auteursrechtelijke beschermde werken zijn vervat, waaronder muziekwerken, komen deze rechten en eventuele inkomsten van deze werken aan Betaalbarestemmen.nl
toe.
17.8 Het is de opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betaalbarestemmen.nl wijzigingen aan te brengen in een door Betaalbarestemmen.nl geleverd product.
17.9 Het is de opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke overeenstemming de stemacteur van Betaalbarestemmen.nl direct te benaderen voor het inspreken van opdrachten.
17.10 Betaalbarestemmen.nl is te allen tijde gerechtigd (delen van) het geleverde product te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie.

Artikel 18 – Betaling

18.1 Betaalbarestemmen.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen, een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Betaalbarestemmen.nl behoudt zich het recht voor een productie pas in gang te zetten na ontvangst van betaling of wanneer de opdrachtgever een bewijs van betaling kan tonen.
18.2 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen dienen facturen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. De betaling wordt uitgevoerd in euro’s, door middel van overmaking op een door Betaalbarestemmen.nl aangewezen bankrekening.
Bezwaren over de werkzaamheden of onjuistheden op de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
18.3 Bij overschrijding van de onder 18.2 genoemde termijn is opdrachtgever, na door Betaalbarestemmen.nl ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een bepaalde termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering nadat opdrachtgever inverzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, onverminderd het recht van Betaalbarestemmen.nl de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Betaalbarestemmen.nl gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

Artikel 18 – Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en Betaalbarestemmen.nl worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Betaalbarestemmen.nl gevestigd is.